luật sư riêng

Thừa kế, di chúc, tặng, cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Thừa kế, di chúc, tặng, cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Theo quy định của Bộ luật dân sự, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Vợ hoặc chồng có thể để lại di chúc, tặng cho tài sản trong thời ký hôn nhân
Các quan hệ hôn nhân gia đình thường là những quan hệ nhạy cảm. Theo quy định của Bộ luật dân sự, vợ hoặc chồng có thể để lại di chúc, tặng cho tài sản trong thời ký hôn nhân.Tuy nhiên, quan hệ này thường xảy ra các tranh chấp. Các tranh chấp phát sinh liên quan đến chế định này hầu hết rất phức tạp vì tài sản tranh chấp thông thường là Bất động sản (Quyền sở hữu nhà, Quyền sử dụng đất) và các tài sản gắn liền với Bất động sản. Nhằm hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích của mình, HSLAWS cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến Thừa kế, Lập Di chúc, cũng như tư vấn pháp luật về việc tặng cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân.
Thủ tục Xác nhận Thông báo khai nhận di sản Thủ tục Xác nhận Thông báo khai nhận di sản
 
Thông báo thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết
Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Thủ tục Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
 
Thủ tục chứng thực Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết
Thủ tục Chứng thực di chúc Thủ tục Chứng thực di chúc
 
Thủ tục chứng thực di chúc theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết
Di sản và khai nhận di sản thừa kế Di sản và khai nhận di sản thừa kế

Di sản và khai nhận di sản thừa kế theo quy định của pháp luât hiện hành.
>> Chi tiết
Tặng, cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân Tặng, cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân

Tặng cho tài sản trong thời kỳ hôn nhân theo quy định của pháp luật hiện hành. 
>> Chi tiết
Thừa kế theo Di chúc Thừa kế theo Di chúc
 
Thừa kế theo di chúc theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết
Thừa kế theo Pháp luật Thừa kế theo Pháp luật
 
Thừa kế theo pháp luật  theo quy định của pháp luật hiện hành
>> Chi tiết
Di chúc và các yếu tố pháp lý của Di chúc Di chúc và các yếu tố pháp lý của Di chúc
 
Di chúc và các yếu tố pháp lý của di chúc.
>> Chi tiết
Quyền thừa kế tài sản giữa vợ chồng Quyền thừa kế tài sản giữa vợ chồng
 
Quyền thừa kế tài sản giữa vợ chồng theo quy định của pháp luật hiện hành.
>> Chi tiết