luật sư riêng

Danh mục chính

Từ khóa liên quan

Thủ tục khiếu nại - tố cáo

 
Tố cáo là việc công dân theo thủ tục do Luật khiếu nại, tố cáo quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức
 
Theo quy định của pháp luật, mọi công dân đều có quyền tố cáo về hành vi trái pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
 
Tố cáo là một trong những quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Để những quyền này được đảm bảo thực thi trên thực tế, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đòi hỏi công dân phải có hiểu biết nhất định quy định pháp luật về thủ tục tố cáo. Tuy nhiên, yêu cầu này hiện nay vẫn chưa đáp ứng được, nhiều trường hợp xử lý còn lúng túng, chưa phân biệt được rõ ràng, chính xác thế nào là khiếu nại, thế nào là tố cáo. Từ đó dẫn đến việc tố cáo không được giải quyết kịp thời, tốn kém thời gian và tiền bạc của người tố cáo.
 
Trình tự, thủ tục tố cáo được quy định như sau:
 
- Về hình thức và nội dung Đơn tố cáo:
 
Người tố cáo phải làm đơn gửi đến cơ quan có thẩm quyền qua đường bưu điện hoặc đến trực tiếp cơ quan. Đơn tố cáo phải có các nội dung cơ bản như: Tên cơ quan nhận đơn; Họ, tên, địa chỉ của người tố cáo; Họ, tên, địa chỉ của người có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại (nếu có) ; Họ, tên, địa chỉ của người bị tố cáo; Họ, tên, địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan; nêu rõ hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo; những vấn đề cụ thể yêu cầu cơ quyan tiếp nhận Đơn tố cáo giải quyết và các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc tố cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.
 
- Thủ tục nhận Đơn tố cáo tại các cơ quan có thẩm quyền giải quyết:
 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo phải thụ lý đơn tố cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn, đồng thời thông báo bằng văn bản cho người tố cáo về thời điểm và các nội dung tố cáo được thụ lý. Nếu xét thấy, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải thông báo cho người tố cáo biết và hướng dẫn họ nộp đơn tố cáo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khác.
 
Sự tham gia của luật sư trong quá trình giải quyết tố cáo đảm bảo cho người tố cáo thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình tố cáo, mặt khác giúp cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc một cách khách quan, thận trọng hơn.
 
 
 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666
 
Các từ có liên quan đến bài viết: Thủ tục khiếu nại - tố cáo

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   CDSC3J